Wyniki finansowe Banku

Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej
Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015
suma bilansowa 43.894 tys. zł 47.646 tys. zł
depozyty 35.238 tys. zł 38.554 tys. zł
kredyty brutto 31.591 tys. zł 34.174 tys. zł
fundusze własne 6.990 tys. zł 7.585 tys. zł
wynik finansowy netto 645 tys. zł 444 tys. zł
współczynnik wypłacalności 22,60% 23,98%
współczynnik wypłacalności krótkoterminowej 0,25% 0,26%