Tabele opłat i prowizji

OGÓLNE WARUNKI POBIERANIA OPŁAT
I PROWIZJI BANKOWYCH

obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

od dnia 1 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w konsekwencji obniżki stopy procentowej lombardowej, redyskonta weksli, stopy depozytowej, referencyjnej NBP przez Radę Polityki Pieniężnej Bank Spółdzielczy w Wysokiej od dnia 1.04.2015 r. wprowadza nowe stawki oprocentowania rachunków bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych, wkładów i lokat terminowych.

Tabela oprocentowania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustalanego w oparciu o stopę redyskonta weksli 1,75% od 05.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
dotycząca operacji kasowych i zleceń różnych

obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

od dnia 1 listopada 2015 roku

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

obowiązująca w Banku spółdzielczym w Wysokiej
od dnia 1 listopada 2015 roku

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych , bieżących i pomocniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą i wkładów terminowych

obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

od dnia 1 listopada 2015 roku

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
dotycząca kredytów i pożyczek pieniężnych oraz gwarancji i poręczeń

obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Wysokiej

od dnia 1 listopada 2015 roku