Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.

Bank udziela kredytów na okres do 3 lat.
Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych , sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Wszystkie oferty kredytowe dla firm:

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.więcej

Obraz tła nagłówka Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku.więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązańwięcej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.więcej