Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wysokiej są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

ZASADY GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Za co odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG zapewnia bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w banku i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach). W razie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u przez uprawnioną instytucję, BFG wypłaca klientom ich oszczędności. Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych gwarancjami
BFG znajduje się na stronie internetowej www.bfg.pl.

Jakie depozyty podlegają ochronie BFG?

Zasadniczo wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w bankach i SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie BFG?

Gwarancjami BFG nie są objęte m.in. depozyty jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa oraz osób i podmiotów, których danych identyfikacyjnych bank lub kasa nie
posiada.
Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Jaka jest wysokość gwarancji?

Depozyty są gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy*.

Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku?

Nie, limit gwarancji odnosi się do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku lub SKOK-u – bez względu na liczbę posiadanych tam przez niego rachunków.

Jaka jest wysokość gwarancji na rachunkach wspólnych?

Środki każdego ze współposiadaczy rachunku wspólnego są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100 tys. euro. Współposiadacze rachunku wspólnego są deponentami w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

Jaka kwota jest gwarantowana na rachunkach powierniczych?

Środki każdego z powierzających są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100 tys. euro. Rachunkiem powierniczym jest na przykład należący do dewelopera mieszkaniowy rachunek powierniczy, na który nabywcy mieszkań dokonują wpłat.

Czy gwarancjami są objęte środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

Jak przebiega proces wypłaty środków gwarantowanych?

Bank lub SKOK sporządza listę osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat. Po okazaniu dokumentu tożsamości we wskazanym podmiocie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek.

Jak długo można odbierać środki gwarantowane?

Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwarantowane można odebrać w Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Środki te nadal stanowią zobowiązanie upadłego banku lub SKOK-u wobec klienta i możliwe jest dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym. Wymaga to zgłoszenia wierzytelności w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości banku lub SKOK-u.

Stan prawny z dnia 09 marca 2018r.

* W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania – w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl. Informacje udzielane są również pod numerami telefonów: 800 56 93 41 (połączenie bezpłatne), 22 58 30 942

Skip to content