HISTORIA

Historia Banku Spółdzielczego w Wysokiej

Spółdzielczość bankowa jest najstarszą formą spółdzielczości od 1861 roku.

Bank Spółdzielczy w Wysokiej (BS) powstał dwa lata po II wojnie światowej.

Inicjatorami założenia Banku byli środowiskowi działacze i patrioci Jan Kowalski I, Alojzy Ptach i Józef Purgiel.

Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenie odbyło się 15 października 1947 roku w prywatnym domu jednego z założycieli. W zebraniu uczestniczyli miejscowi kupcy, rzemieślnicy i mieszkańcy. Uchwalono statut, wybrano Radę Nadzorczą, którą kierował Józef Purgiel, a sekretarzem został Ludwik Gładyszewski.

11 listopada 1947 roku na pierwszym posiedzeniu zarządu wybrano prezesa – Władysława Leśniewskiego. Od 1951 do 1980 roku Bankiem Spółdzielczym kierowała Klementyna Ptach.

17 listopada 1947r w Sądzie w Bydgoszczy zarejestrowany został statut, a 5 grudnia otwarto siedzibę banku w małym pomieszczeniu przy Gminnej Spółdzielni. Do końca 1947 r. przyjęto 41 członków.

Z powodu zniszczeń wojennych początki powstania i działania Banku Spółdzielczego w Wysokiej były bardzo trudne. Bank organizowano od podstaw.

W 1950r. Bank Spółdzielczy w Wysokiej utracił samodzielność i stał się Gminną Kasą z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym celem było finansowanie skupu płodów rolnych przez „Samopomoc Chłopską”.

W 1960 roku Bank odzyskał samodzielność i samorządność. Przyjęto nazwę Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, a centralą finansową został Narodowy Bank Polski (NBP), potem Bank Rolny. W tym okresie zwiększył się zakres czynności bankowych. Nastąpiła intensyfikacja rolnictwa, gromadzono środki pieniężne, z których udzielano kredyty krótkoterminowe dla rolników i rzemieślników.

Do 1975 roku Bank Spółdzielczy w Wysokiej podlegał i współpracował z Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Bydgoszczy.

Nowy podział administracyjny kraju wprowadzony w 1975r. wywołał przeobrażenia spółdzielczości bankowej polegające na wpisaniu banków spółdzielczych w strukturę państwowo-spółdzielczą Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ).

BGŻ przejął funkcję centralnego związku spółdzielczego i centrali finansowej w stosunku do banków spółdzielczych.

Po likwidacji Banku Rolnego przejmując jego wierzytelności Bank Spółdzielczy w Wysokiej podlegał Bankowi Gospodarki Żywnościowej Oddział w Pile z siedzibą w Wałczu.

Był to okres nasilających się tendencji centralizacji zarządzania gospodarką i państwem. BGŻ podejmował lub akceptował strategiczne decyzje bankowe. Banki Spółdzielcze stały się najniższym ogniwem systemu bankowego, którego trzon stanowiły banki państwowe.

Banki musiały stosować sztywne stopy procentowe i ustalać płace według narzuconych reguł, a zadania spółdzielczości bankowej sprowadzały się do służebnej roli w realizacji narodowych planów gospodarczych.

Samorządność i samodzielność w decydowaniu o wszelkich sprawach bankowych powróciła w 1989 roku,

Koniec lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych w Polsce charakteryzował się trudną sytuacją gospodarczą. W warunkach dokonujących się głębokich przeobrażeń społeczno-gospodarczych, rozpoczął się również proces istotnych zmian spółdzielczości bankowej.

Po utracie podstaw prawnych do wykonywania funkcji centralnego związku spółdzielczego przez BGŻ, w warunkach nieznanej dotąd gospodarki wolnorynkowej banki spółdzielcze pozostawione zostały same sobie. Wywołało to również negatywne skutki.

W tym czasie na bazie oddolnych inicjatyw powstały dwa banki regionalne, które działały w formie spółek akcyjnych z zachowaniem reguł spółdzielczych, tj. Gospodarczy Bank Wielkopolski (GBW) i Bank Unii Gospodarczej (BUG), a po nich powstał jako trzeci Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni (GBPZ).

Pod koniec 1990 roku Bank Spółdzielczy w Wysokiej wykupił akcje GBW S.A. i BUG S.A., a w następnym roku podpisał umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu (GBW) trwającą do końca 1994 roku. Zawarcie przez GBW umowy o współpracy z BGŻ S.A. spowodowało zmianę struktury zrzeszeniowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej.

W czerwcu 1994r. powstało 9 banków regionalnych w skład, których weszła przeważająca większość uprzywilejowanych banków spółdzielczych działających nadal w strukturach BGŻ.

Od 1995 roku BS zawarł umowę o współpracy z Bankiem Unii Gospodarczej S.A.

W 2002r. na bazie połączenia się Banku Unii Gospodarczej z 4 innymi bankami regionalnymi powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Umowa zrzeszenia BS Wysoka z Bankiem BPS S.A. podpisana została 18 marca 2002 roku i trwa ona do dnia dzisiejszego.

Bank BPS S. A. zrzesza 359 banków spółdzielczych.

W 1969 roku z inicjatywy Rady i Zarządu przy ofiarnej pomocy członków wybudowano nową siedzibę Banku Spółdzielczego w Wysokiej przy ulicy Strzeleckiej.

W 2004 roku budynek banku został generalnie zmodernizowany.

Od momentu powstania Bank Spółdzielczy w Wysokiej uczestniczy i działa bardzo aktywnie w życiu gospodarczym Miasta i Gminy.

Na przestrzeni ponad 60 lat swego istnienia Bank Spółdzielczy w Wysokiej przechodził różne transformacje, a w prowadzonych działaniach najważniejsi byli jego członkowie. Oni uzupełniali udziały, korzystali z usług, rezygnowali z dywidendy na rzecz wyższych funduszy, godzili się na wpłatę wielokrotności udziałów, aby Bank osiągnął wymagane progi kapitałowe.

Sukcesy i dobrą tradycję Banku należy przypisać założycielom i wieloletnim działaczom samorządowym, a także kierownictwa, którzy z zaangażowaniem i determinacją starali się o samodzielność Banku Spółdzielczego w Wysokiej.

Skip to content