Karty Bankomatowe

Aktualnie w naszej ofercie znajdziecie Państwo:

9

Kartę płatniczą VISA Classic Debetowa

Karta płatnicza VISA Classic Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku ror.

Podręcznik użytkownika portalu kartosfera

9

Kartę płatniczą VISA Business Debetowa

Karta płatnicza VISA Business Debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

Czym jest funkcjonalność zbliżeniowa

Funkcjonalność zbliżeniowa daje możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową.

Aktywacja karty

Kartę można aktywować:

1) za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem + 48 86 215 50 00; 

2) w Banku; 

3) za pośrednictwem portalu kartowego.

Limity transakcji dokonywane bez konieczności podawania numeru PIN oraz miejsca dokonywania takich transakcji.

Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski w placówkach usługowo-handlowych zaopatrzonych w terminal POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy wynosi 100 PLN kartą Visa zbliżeniową.

Bezpieczeństwo karty zbliżeniowej oraz sytuacje, w których klient  może spodziewać się wystąpienia konieczności potwierdzenia transakcji bezstykowej numerem PIN.

Transakcje zbliżeniowe kartą bez podawania PIN-u mają zwiększony limit do 100zł. Oznacza to możliwość dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych kartą płatniczą do kwoty 100 zł bez konieczności potwierdzania (autoryzowania) ich kodem PIN. Ze względów bezpieczeństwa możemy nadal czasem poprosić Cię o potwierdzenie PIN-em płatności zbliżeniowych również na kwoty poniżej 100 zł. Transakcje płatnicze powyżej 100 zł należy potwierdzić kodem PIN.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowej na swojej karcie w portalu kartowym Kartosfera w zakładce Usługi       wyłączenie/ ponowne włączenie funkcji płatności zbliżeniowych. Dalszy etap postępowania jest udostępniony na stronie internetowej w Przewodniku użytkownika po portalu kartowym „Kartosfera”.

W przypadku kart debetowych w formie tradycyjnej funkcja płatności zbliżeniowych zostanie uruchomiona w momencie aktywacji karty, poprzez dokonanie transakcji płatniczej z użyciem kodu PIN.

Użytkownik karty może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i może je w każdej chwili zmieniać poprzez system bankowości elektronicznej, portal kartowy oraz poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

Co to jest autoryzacja oraz sposoby autoryzacji transakcji przez posiadacza

Autoryzacjawyrażenie zgody na wykonanie transakcji płatniczej lub innej dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub osobę przez niego upoważnioną do dysponowania środkami na rachunku

Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane w ramach silnego uwierzytelnienia przez Użytkownika karty w jeden z poniższych sposobów: 

  1. wprowadzenie kodu PIN – u akceptantów, w bankomatach oraz w placówkach banków; 
  2. podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, telefon oraz zastosowania zabezpieczenia 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure; 
  3. zbliżenie karty, posiadającej funkcjonalność zbliżeniową, do bankomatu i wprowadzenie kodu PIN w bankomatach oznaczonych znakiem płatności zbliżeniowych

Postępowanie przy zgubieniu, utracie lub kradzieży karty

Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów: 

  1. telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50; 
  2. osobiście w placówce sprzedażowej Banku;
  3. za pośrednictwem portalu kartowego; 
  4. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828. 

W celu zarejestrowania powyższego zawiadomienia, Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty. Zgłoszenie jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty.

W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty VISA może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Identyfikowanie kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową i punkty, w których możliwe jest dokonywanie płatności zbliżeniowych

Bank posiada w swojej ofercie kartę spersonalizowaną i jest to karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Użytkownika karty. Wyposażona jest ona w antenę zbliżeniową wbudowaną w kartę, która komunikuje się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalając na dokonanie transakcji zbliżeniowej przy płatnościach za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówkach handlowo-usługowych, jak również transakcje na odległość dokonywane bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu.

Skip to content