Lokata terminowa dla rolników

Wkłady oszczędnościowe terminowe to bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku Spółdzielczym.
Oszczędności gromadzone w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Rachunki lokat terminowych zakładane są osobom pełnoletnim i małoletnim.

Oferujemy rachunki terminowych wkładów oszczędnościowych o oprocentowaniu zmiennym i stałym w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Klienta okresu wkładu terminowego.

Odsetki obliczane są za rzeczywistą liczbę dni utrzymania środków na lokacie i pozostają do dyspozycji posiadacza rachunku.

Lokata może być odnowiona na kolejny okres umowy.

Oferujemy wkłady i lokaty terminowe:

O zmiennym oprocentowaniu:
na 1 , 3 , 6 , 12 , 24, 36 miesięcy,

Lokata progresywna
» Jest to lokata, której oprocentowanie wzrasta z każdym miesiącem przetrzymania w Banku
» Wysokość oprocentowania lokaty wzrasta wraz z długością oszczędzania
» Lokata może być zawierana maksymalnie na okres 12 miesięcy i nie jest odnawialna
» Rachunek lokaty progresywnej oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej

Za założenie, prowadzenie i likwidację wkładu terminowego nie pobiera się żadnych opłat.

Skip to content