Komunikaty

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku udostępniane są Klientom w formie papierowej w lokalu Banku w Wysokiej, ul. Strzelecka 1 , 89-320 Wysoka w godzinach od 8-ej do 15-tej.