Wyniki finansowe Banku

Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej
Wyszczególnienie 31.12.2021
suma bilansowa w tys zł 76 626
depozyty w tys zł 68 539
kredyty w tys zł 52 920
fundusze własne w tys zł 7 148
wynik finansowy netto w tys zł 609
współczynnik wypłacalności 14,74%
wskaźnik płynności LCR 244%
ROA 0,82