Wyniki finansowe Banku

Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej
Wyszczególnienie

31.12.2016

31.12.2017

suma bilansowa

51 849 tys. zł

60 737 tys. zł

depozyty

42 233 tys. zł

50 075 tys. zł

kredyty brutto

36 590 tys. zł

38 543 tys. zł

fundusze własne

8 012 tys. zł

8 432 tys. zł

wynik finansowy netto

490 tys. zł

495 tys. zł

współczynnik wypłacalności

24,31%

22,87%

wskaźnik płynności LCR

1308%

1144%