Wyniki finansowe Banku

Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej
Wyszczególnienie 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
suma bilansowa w tys zł 51 849 60 737 58 042 69 176
depozyty w tys zł 42 233 50 075 47 562 58 413
kredyty brutto w tys zł 36 590 38 543 43 205 46 209
fundusze własne w tys zł 8 012 8 432 9 045 9 565
wynik finansowy netto w tys zł 490 495 427 535
współczynnik wypłacalności 24,31% 22,87% 21,96% 21,95%
wskaźnik płynności LCR 1308% 1144% 874% 278%