Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunki bieżące i pomocnicze otwierane są dla:

» Osób prawnych
» Jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
» Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcząRachunek pomocniczy otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele i służy Posiadaczowi do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego.

Odsetki należne od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i pomocniczym naliczane i dopisywane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Za wybrane czynności związane z prowadzeniem rachunku pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Posiadaczom rachunku bieżącego oferujemy:

» Home Banking i Internet Banking – możliwość korzystania z bankowości elektronicznej
» Bankofon, SMS – możliwość otrzymania informacji o aktualnym stanie rachunku
» Lokalną kartę bankomatową , międzynarodową kartę płatniczą VISA Business Debetowa – łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku
» Zlecenia stałe – szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności
» Możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym
» Rachunek VAT – Mechanizm Podzielonej Płatności – (Split Payment) – szczegółowe informacje (link)
Przeczytaj więcej na temat kart bankomatowych.

Skip to content