Rolnik

Bank posiada w swojej ofercie następujące kredyty na finansowanie działalności rolniczej:

 • kredyty inwestycyjne i klęskowe z dopłatami ARiMR do oprocentowania
 • kredyty z częściową spłatą kapitału kapitału przez ARiMR  – MRcsk
 • kredyt Agroinwestycja
 • kredyt inwestycyjny GRUNT
 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty pomostowe
 • Kredytowa Linia Hipoteczna
 • kredyty obrotowe
 • kredyt w rachunku bieżącym

a także:

 • prowadzenie rachunków bieżących
 • Internet Banking
 • lokaty terminowe
 • SMS Banking
 • Bankofon

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kredytów tel.  67 2871024 wew. 25

Oferty kredytowe dla rolników:

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Bank może udzielać kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych

więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.więcej

Rachunek Oszczędnościowy ZYSK Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny GRUNT na zakup gruntów rolnych więcej

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy unijnychwięcej

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności rolniczej, bez obowiązku rozliczania celowości wykorzystania kredytu. więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązańwięcej

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. więcej

Oferty lokat dla rolników:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Tło Lokata terminowa dla rolników

Wkłady oszczędnościowe terminowe to bezpieczna i pewna forma oszczędzania w Banku Spółdzielczym.więcej

Oferty rachunków dla rolników:

Bankowość internetowa Rachunek bieżący dla rolników

Rachunek bieżący dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z rolniczą działalnością gospodarcza.więcej